یکی از مهمترین مسائلی که برای صاحبان وب سایت اهمیت دارد ، آمار بازدید از بخش هایمتعدد وب سایت می باشد.
در این بخش می توان آمار بازدید از بخشهای مختلف وب سایت را به صورت نموداری دریافت نمود. به عبارتی دیگر شما قادر خواهید بود که مشاهده نمایید، هر یک از مطالب سایت ، چند بار بازدید شده اند و باالتبع برآورد نمایید که بازدیدکنندگان در سایت شما بیشتر از چه مطالبی استقبال کرده اند و کدام مطالب برای ایشان از جذابیت بیشتری برخوردار بوده است.
همواره به توجه داشته باشید که آمار دقیق می توانید در بهینه سازی وب سایت شما نقش مهمی  را داشته باشد

خروجی سایت